Day: November 16, 2021

Art

องค์ประกอบศิลป์มีอะไรบ้างที่จะต้องใช้ในงานศิลปะองค์ประกอบศิลป์มีอะไรบ้างที่จะต้องใช้ในงานศิลปะ

                ในเรื่องของงานศิลปะนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ดีและสำคัญอย่างมากเลยที่เราเองก็ควรที่จะต้องยิ่งให้ความสนใจและให้ความสำคัญมากๆด้วยจะยิ่งดีเพราะว่าในเรื่องของศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่ใครๆก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจและอย่ามองข้ามไปเลยเนื่องจากว่าศิลปะนั้นมีองค์ประกอบที่สำคัญมากมายเลย                 อย่างในเรื่องขององค์ประกอบศิลป์ที่สำคัญในงานศิลปะได้แก่จุด เส้น สี พื้นผิว รูปร่าง รูปทรง  ค่าน้ำหนัก ช่องว่าง ซึ่งแต่ละองค์ประกอบนั้นก็มีความแตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจุด จุดหมายถึงส่วนประกอบที่เล็กที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่ในส่วนอื่นๆได้อีกด้วย เส้นคือจุดหลาย ๆ จุดที่เคลื่อนที่ต่อเนื่องไปในที่ว่างเปล่าจากเส้นทางเคลื่อนที่ต่างๆด้วย สี หมายถึง ลักษณะของแสงสว่างที่ให้เห็นสีต่างกัน สีเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึก ...